Home / SystemC / SystemC . sc_find_object()

SystemC . sc_find_object()

¤ Overview

sc_object* sc_find_object( const char* );

  • sc_find_object() function cho phép tìm một object dựa trên hierarchical name.
  • sc_find_object() function sẽ trả về một pointer với loại là sc_object khi mà hierarchical name của object đó khớp với chuỗi kí tự truyền vào.
  • Ngược lại sẽ trả về một null pointer.

¤ Example

  • Tìm object của một model ( C++ class kế thừa sc_module )
  • Tìm object của một systemc port
Download :     Github

__FreeSourceC.com__

About admin

Check Also

[ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *