Home / Language / What’s the difference between wait() and next_trigger()

What’s the difference between wait() and next_trigger()

DIFFERENCE:

  • wait() sử dụng cho 1 thread, next_trigger() sử dụng cho 1 method
  • Không giống wait(), việc dùng next_trigger() không suspend 1 process

EXAMPLE:

OUTPUT:

Analytics output log:

Khi 1 process gặp next_trigger(args)/wait(args) function, method/thread đó sẽ bị lock bởi điều kiện trong args. NHƯNG,
[+] Khi do_wait_thread() được gọi, cnt0 = 0 nên “Default trigger clk triggered” in ra màn hình, và sau đó, nó gặp wait(e1) và nó sẽ suspend ở đây.
[+] Không giống như wait(), khi do_next_trigger_method() được gọi, cnt = 0 nên “Default trigger clk triggered” in ra màn hình, và sau đó, nó gặp next_trigger(e1) nhưng nó sẽ KHÔNG suspend ở đây. Nó sẽ chạy đến hết do_next_trigger_method() function. “METHOD : count ++0 s “ in ra màn hình.

__FreeSourceC.com__

About admin

Check Also

[ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *