Home / SystemC

SystemC

[ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các thiết kế phần cứng mở rộng từ các kiểu dữ liệu C++ gốc đến các biểu diễn số thực (fixed-point). Việc chọn loại dữ liệu tùy thuộc vào phạm vi giá trị được biểu diễn, …

Read More »

[ SC Tutorial ] 2. SystemC Components

[1] Modules and Hierarchy Trước tiên, chúng ta cần hiểu hai loại process cơ bản trong SystemC. SystemC simulation kernel lên lịch thực hiện các quy trình mô phỏng (process). Các quy trình mô phỏng chỉ đơn giản là các functions của class SC_MODULE được “đăng kí” với simulation kernel. …

Read More »

[ SC Tutorial ] 1. Overview of SystemC

SystemC Language Architecture SystemC là ngôn ngữ thiết kế hệ thống dựa trên C ++. Vì C ++ đã giải quyết hầu hết các mối quan tâm phần mềm, nên không có gì ngạc nhiên khi SystemC tập trung chủ yếu vào các vấn đề không phải là phần mềm.Các …

Read More »

[ SC Tutorial ] Installing SystemC

SystemC có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và với nhiều trình biên dịch C++ khác nhau. Phần này tổng hợp kinh nghiệm của chúng tôi cho cả hệ thống dựa trên Linux và Windows. Bất kể nền tảng hoặc trình biên dịch nào bạn đang sử …

Read More »

Simulation Engine in SystemC

SystemC is applied to system-level modeling, architectural exploration, performance modeling, software development, functional verification, and high-level synthesis. SystemC is often associated with electronic system-level (ESL) design, and with transaction-level modeling (TLM). notify() : Immediate notify(SC_ZERO_TIME), wait(SC_ZERO_TIME) : Delta notify(t), wait(t) : Timed First, elaboration occurs. During elaboration, SystemC modules are …

Read More »

Multiple event notifications

A given event shall have no more than one pending notification. If function notify is called for an event that already has a notification pending, only the notification scheduled to occur at the earliest time shall survive. The notification scheduled to occur at the later time shall be canceled (or …

Read More »

SystemC . sc_find_object()

¤ Overview sc_object* sc_find_object( const char* ); sc_find_object() function cho phép tìm một object dựa trên hierarchical name. sc_find_object() function sẽ trả về một pointer với loại là sc_object khi mà hierarchical name của object đó khớp với chuỗi kí tự truyền vào. Ngược lại sẽ trả về một null …

Read More »

Communication via Ports with User-defined Data Types

SystemC supports many data types to communicate between 2 ports. eg: bool, unsigned char, unsigned int, sc_uint, … But, in some cases, we want to use a user-defined data type. In this post, we are going to discuss it. Suppose, DUT_1 model needs some info of DUT_2 model. It is …

Read More »

What’s the difference between wait() and next_trigger()

DIFFERENCE: wait() sử dụng cho 1 thread, next_trigger() sử dụng cho 1 method Không giống wait(), việc dùng next_trigger() không suspend 1 process EXAMPLE: [crayon-666af828ee30d372582506/] OUTPUT: [crayon-666af828ee312700371908/] Analytics output log: Khi 1 process gặp next_trigger(args)/wait(args) function, method/thread đó sẽ bị lock bởi điều kiện trong args. NHƯNG, [+] Khi do_wait_thread() …

Read More »

What’s the difference between notify() and notify(SC_ZERO_TIME)

notify() function dùng để trigger một event. Nó có một vài biến thể dưới đây. notify() :Immediate notification notify(SC_ZERO_TIME) :Delta notification notify(double v, sc_time_unit tu) :Timed notification SystemC notify Thực tế, Delta notification là Timed notification với giá trị thời gian v = 0. Khi một event sử dụng Immediate …

Read More »