Home / Language

Language

[ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các thiết kế phần cứng mở rộng từ các kiểu dữ liệu C++ gốc đến các biểu diễn số thực (fixed-point). Việc chọn loại dữ liệu tùy thuộc vào phạm vi giá trị được biểu diễn, …

Read More »

[ SC Tutorial ] 2. SystemC Components

[1] Modules and Hierarchy Trước tiên, chúng ta cần hiểu hai loại process cơ bản trong SystemC. SystemC simulation kernel lên lịch thực hiện các quy trình mô phỏng (process). Các quy trình mô phỏng chỉ đơn giản là các functions của class SC_MODULE được “đăng kí” với simulation kernel. …

Read More »

[ SC Tutorial ] 1. Overview of SystemC

SystemC Language Architecture SystemC là ngôn ngữ thiết kế hệ thống dựa trên C ++. Vì C ++ đã giải quyết hầu hết các mối quan tâm phần mềm, nên không có gì ngạc nhiên khi SystemC tập trung chủ yếu vào các vấn đề không phải là phần mềm.Các …

Read More »

Simulation Engine in SystemC

SystemC is applied to system-level modeling, architectural exploration, performance modeling, software development, functional verification, and high-level synthesis. SystemC is often associated with electronic system-level (ESL) design, and with transaction-level modeling (TLM). notify() : Immediate notify(SC_ZERO_TIME), wait(SC_ZERO_TIME) : Delta notify(t), wait(t) : Timed First, elaboration occurs. During elaboration, SystemC modules are …

Read More »

Multiple event notifications

A given event shall have no more than one pending notification. If function notify is called for an event that already has a notification pending, only the notification scheduled to occur at the earliest time shall survive. The notification scheduled to occur at the later time shall be canceled (or …

Read More »

How does GCOV work?

GCOV sử dụng hai tệp để phân tích. Tên của các tệp này được bắt nguồn từ tệp gốc object bằng cách thay thế phần hậu tố của tệp bằng .gcno hoặc .gcda. Các tệp chứa dữ liệu coverage và profile được lưu trữ ở định dạng platform-independent. Các tệp …

Read More »

What’s the difference between wait() and next_trigger()

DIFFERENCE: wait() sử dụng cho 1 thread, next_trigger() sử dụng cho 1 method Không giống wait(), việc dùng next_trigger() không suspend 1 process EXAMPLE: [crayon-664bd4403a159811044726/] OUTPUT: [crayon-664bd4403a15d620885064/] Analytics output log: Khi 1 process gặp next_trigger(args)/wait(args) function, method/thread đó sẽ bị lock bởi điều kiện trong args. NHƯNG, [+] Khi do_wait_thread() …

Read More »

How does “#include” keyword work?

Have you ever wondered :  .#include meaning? .what is “#include” keyword? .How does #include work? we will discuss it. DESCRIPTION #: is a pound sign which helps to pre-process the program before the compilation include: is a simple directive that tells pre-processor to include the library’s data(i.e. function declarations) HOW …

Read More »

What’s the difference between notify() and notify(SC_ZERO_TIME)

notify() function dùng để trigger một event. Nó có một vài biến thể dưới đây. notify() :Immediate notification notify(SC_ZERO_TIME) :Delta notification notify(double v, sc_time_unit tu) :Timed notification SystemC notify Thực tế, Delta notification là Timed notification với giá trị thời gian v = 0. Khi một event sử dụng Immediate …

Read More »

When to use “explicit” keyword

Từ khóa explicit trong C++ được sử dụng để đánh dấu các constructor (hàm tạo) để không chuyển đổi ngầm định các loại trong C++. Nó là tùy chọn đối với các hàm tạo nhận chính xác một argument (Nó có 1 đối số hoặc có các giá trị mặc …

Read More »