Home / C/C++ / When to use “explicit” keyword

When to use “explicit” keyword

  Từ khóa explicit trong C++ được sử dụng để đánh dấu các hàm tạo để không chuyển đổi ngầm định các loại trong C++. Nó là tùy chọn đối với các hàm tạo nhận chính xác một argument (Nó có 1 đối số hoặc có các giá trị mặc định cho tất cả các đối số khác) và hoạt động trên các hàm tạo (với một đối số duy nhất) vì đó là những hàm tạo duy nhất có thể được sử dụng trong typecasting.

  EXAMPLE:

  Download Project (VS2015):

  Google Drive 1 Google Drive 2

  __FreeSourceC.com__

  About admin

  Check Also

  [ SC Tutorial ] 3. SystemC Data types

  SystemC có một số kiểu dữ liệu được xác định trước để hỗ trợ các …

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *